PSYCHE Slotevent

Met trotst kondigen wij aan dat we op 8 December het slotevenement organiseren van het PSYCHE project waar we een finaal overzicht zullen geven van het project en onze projecthandleiding zullen voorstellen. Gelieve als bijlage de uitnodiging te vinden voor dit slotevenement met de link om in te schrijven.

Uitnodiging

Sibel Ügdüler wint EOS Pipet 2022

Sibel Ügdüler, doctoraatstudente op het PSYCHE project heeft methodes ontwikkelt om plasticverpakkingen goedkoper en kwalitatiever te recycleren. Haar doctoraatsonderzoek werd bekroond met de EOS Pipet 2022 i.s.m. de Jonge Academie. Sibel bedacht een nieuwe manier om de polymeerlagen van plasticverpakkingen uit elkaar te halen. Met speciale solventtechnieken kan ze de lijm die de lagen verbindt snel oplossen en elke laag volledig terugwinnen. Ook om plastic te ontkleuren vond ze een bruikbare methode.

Nieuw PSYCHE artikel over gas-vaste hydrodynamica in een stator-rotor vortexkamer reactor

De gas-vaste vortex reactor (GSVR) heeft een enorm potentieel voor procesintensificatie. Nochtans kan het enorme gasverbruik een serieus nadeel zijn voor de GSVR in sommige toepassingen zoals snelle pyrolyse. In dit werk stellen we een nieuw ontwerp voor waar een stator-rotor vortexkamer (STARVOC) gedreven wordt door de kinetische energie van de vloeistof om de rotatie van het vaste bed en gas te ontkoppelen. Gas-vaste fluidisatie gebruik makende van lucht en monoformaat aluminiumbollen werd uitgevoerd om de hydrodynamica te onderzoeken.

Nieuw PSYCHE artikel over machine learning modellen voor de evaluatie van kinetische gegevens

Het voorspellen van de impact van de input procesvariabelen op chemische processen is belangrijk om de performantie van deze laatste te voorspellen. Modellen die deze impact aan de hand van een mechanistische aanpak verklaren zijn zelden gemakkelijk beschikbaar, complex van aard en/of vereisen een lange ontwikkelingstijd. Met een verhoogde automatisering in de industrie en de beschikbaarheid van high-throughput experimentele data winnen de datagedreven machine learning modellen aan populariteit omwille van hun eenvoud en vereenvoudigde computationele inspanningen.

Nieuw PSYCHE gerelateerd artikel over vloeistofinjectie in wervelbedden

Vloeibare injectie in wervelbedden komt voor in goed ingeburgerde industriële processen zoals vloeistof coke vorming, sproeiwervelbedgranulatie en gecondenseerde gasfase polymerisatie. Deze processen hebben nog steeds last van performantie problemen omwille van hun complexe aard, waarbij vloeistof injectie deze complexiteit nog eens verhoogd. In dit werk werd het effect van de vloeistofinjectie bestudeerd op de temperatuur uniformiteit in een pseudo-2D wervelbed gebruik makende van infrarood thermografie.

Nieuw PSYCHE artikel over de analyse van de kinetiek, energiebalans en koolstofvoetafdruk van de delaminatie van multilaag flexibele verpakkingsfilmen via carbonzuren

Flexibele kunststofverpakkingen is nog steeds één van de moeilijkste stromen om te recycleren omwille van de aanwezigheid van multilagen. Multilagen zijn zeer functioneel tijdens hun gebruiksfase, en de delaminatie van multilaagstructuren is veelbelovend omdat het toelaat samenstellende polymeerlagen te herstellen zonder afbraak en/of oplossing, wat dus leidt tot economische en milieuvoordelen.

Nieuw PSYCHE artikel over efficiënte promotoren en reactiepaden in de CO2 hydrogenatie naar lichte olefines over zirkonium-ondersteunde ijzerkatalysatoren

Hydrogenatie naar lichte olefines is een aantrekkelijke strategie voor het vastleggen van CO2 in chemicaliën. In dit artikel werden high-troughput onderzoek en uitgebreide karakterisering gebruikt om de meest efficiënte promotoren te identificeren en de structuur-performantie correlatie en de reactiepaden in de CO2 hydrogenatie naar lichte olefines over zirkonium-ondersteunde ijzerkatalysatoren op te helderen.

Nieuw PSYCHE artikel over een oplossing om kunststofafval te valoriseren in lichte olefines

In samenwerking tussen UCCS en Universiteit Gent werd er recent een artikel gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Actualité Chimique. Het beheer van kunststofafval is vandaag een grote zorg voor de maatschappij die nieuwe technologische doorbraken vereist. Dit artikel gaat in op de ontwikkeling van een nieuwe en unieke aanpak voor de valorisatie van kunststoffen naar olefines.

Nieuw PSYCHE gerelateerd artikel over een bismut mobiele promotor en kobalt-bismut nanodeeltjes in koolstof nanotube-ondersteunde Fischer-Tropsch katalystoren met verhoogde stabiliteit

Warmtebeheersingsproblemen overheersen vaak in reactoren wanneer hoog-exotherme chemische reacties optreden. In deze situaties genieten wervelbedreactoren vaak de voorkeur omwille van hun uitstekende warmteoverdracht eigenschappen. Nochtans is het ontwerp, opschaling en werking van deze reactoren nog steeds een uitdaging omwille van de complexe hydrodynamica.

Nieuw PSYCHE artikel over machinaal leren gebaseerde interpretatie van microkinetische data

Machinale leermethodes (ML), zoals artificieel neurale netwerken (ANNs), brengen het data-gedreven ontwerp van chemische reacties binnen bereik. Samen met de verificatie van de afwezigheid van enige vertekening in het model in vergelijking met de microkinetische data laten interpretatietechnieken zoals belang van permutatie , SHAP-waarden en partiële afhankelijkheidsplots een meer systematische (model-agnostische) analyse van deze data toe.

Nieuw PSYCHE artikel over het ontrafelen van de invloed van de katalysatoreigenschappen op de productie van lichte olefines via Fischer-Tropsche synthese

Kinetische modellen vormen een nuttig hulpmiddel om fundamenteel inzicht te verschaffen voor de ontwikkeling van katalysatoren. Single-event microkinetische modellen (SEMK) is een veelzijdige strategie om complexe reacties te beoordelen met een beperkt aantal parameters. In het bijzonder voor de Fischer-Tropsch synthese hebben we met SEMK modelleren gefocust op het verklaren van de performantie van de individuele katalysatoren binnen een wijd bereik aan werkingscondities.

Nieuw PSYCHE artikel over een bismut mobiele promotor en kobalt-bismut nanodeeltjes in koolstof nanotube-ondersteunde Fischer-Tropsch katalystoren met verhoogde stabiliteit

Metalen nanodeeltjes op het oppervlak van poreuze dragers hebben talloze toepassingen gevonden in verschillende wetenschapsdomeinen. Fischer-Tropsch synthese, die plaatsvind aan het oppervlak van kobalt metalen nanodeeltjes, is een efficiënte manier om hernieuwbare en fossiele grondstoffen om te zetten naar alternatieve brandstoffen. De stabiliteit van de kobalt katalysatoren is een essentiële en zelfs cruciale parameter die significant verbeterd kan worden door te promoten.

Nieuw PSYCHE-gerelateerd artikel over snelle pyrolyse van biomassa in een innovatieve gas-vaste vortexreactor

Snelle pyrolyse van biomassa wordt beschouwd als een van de beste alternatieven voor de thermische omzetting van biomassa naar bio-olie. Dit werk introduceert een nieuwe reactortechnologie voor de snelle pyrolyse van biomassa, de Gas-Solid Vortex Reactor (GSVR), om hoge bio-olieopbrengsten te verkrijgen. De GSVR is ontworpen om de verblijftijd van de pyrolysedampen te verkorten; aldus worden de secundaire kraakreacties verminderd, om de scheiding van de kool en de niet-gereageerde biomassa te verbeteren en om de warmteoverdrachtssnelheid te verbeteren.

Nieuw PSYCHE artikel over de invloed van katalysatoreigenschappen op de productie van lichte olefinen via Fischer-Tropsch synthese

Kinetische modellen vormen een nuttig hulpmiddel om fundamentele inzichten te verkrijgen voor de ontwikkeling van katalysatoren. Single-Event MicroKinetic-modellering (SEMK) is een veelzijdige strategie om complexe reacties met een beperkt aantal parameters te beoordelen. Met name voor de Fischer-Tropsch synthese heeft SEMK-modellering zich gericht op het verklaren van de prestaties van individuele katalysatoren binnen een breed scala aan reactieomstandigheden.

Nieuw PSYCHE artikel over actieve fases voor Fischer-Tropsch synthese bij hoge temperatuur in de ijzerkatalysatoren op siliciumdioxide die gepromoot zijn met antimoon en tin

Fischer-Tropsch synthese biedt een belangrijke opportuniteit voor het gebruik van biomassa en kunststofafval. IJzerkatalysatoren verkiezen de voorkeur bij de synthese van lichte olefinen via de Fischer-Tropsch reactie. In dit artikel onderzoeken we de sterk bevorderende effecten van antimoon en tin op de katalytische prestaties van op silica gedragen Fischer-Tropsch ijzerkatalysatoren aan de hand van een combinatie van geavanceerde en in-situ technieken.

Nieuw PSYCHE-gerelateerd artikel over op koolstof gebaseerde katalysatoren voor de Fischer-Tropsch synthese

Fischer-Tropsch-synthese (FTS) is een essentiële benadering om steenkool, biomassa en schaliegas om te zetten in brandstoffen en chemicaliën, zoals lagere olefinen, benzine, diesel, enzovoort. In de afgelopen jaren is er een toenemende interesse ​​om FTS op commerciële schaal in te zetten, wat de ontwikkeling van hoogwaardige katalysatoren heeft gestimuleerd. Het belang van ondersteuning bij het moduleren van de activiteit van metalen wordt erkend en koolstofhoudende materialen zijn interessant voor de ondersteuning voor FTS.

Nieuw PSYCHE artikel over een beter begrip van de delaminatie van multilaag flexibele verpakkingsfilmen door carbonzuren

De recyclage van multilaag kunststof verpakkingen is een uitdaging wegens hun intrinsieke compositionele heterogeniteit. Delaminatie is een veelbelovende route om de recyclagepercentages voor deze materialen te verhogen wat toelaat om de polymeren afzonderlijk  te recycleren. Dit proces wordt echter nog niet goed fundamenteel begrepen. Deze studie heeft als doel om eerste inzichten te verkrijgen in het delaminatiemechanisme van multilaag flexibele verpakkingsfilmen (MFPF) met carbonzuren.

PSYCHE in the French press

De UCCS partners hebben recent een wijd toegankelijk artikel gepubliceerd in de Franse pers over het PSYCHE project en de recyclage en valorisatie van kunststofafval in het algemeen. Het artikel dat een overzicht heeft van de wereldwijde kunststofafval productie en behandelingscijfers, huidige recylage technologieën voor kunststofafval en de specifieke technologieën die ontwikkeld worden in het PSYCHE project werd eerst gepubliceerd door het online persagentschap ‘The Conversation’ onder de titel Recyclage et valorization des déchets plastiques: comment ça marche?”.

Nieuw PSYCHE-gerelateerd artikel over het gebruik van de Gas Solid Vortex Reactor voor procesintensificatie

De partners aan Universiteit Gent hebben onlangs een artikel gepubliceerd in het NPT-tijdschrift voor procestechnologie over de ontwikkeling, het gebruik en de voordelen van de Gas Solid Vortex Reactor die momenteel ook geëvalueerd wordt voor het vergassingsproces in het PSYCHE project. De reactor opstelling werd de afgelopen 20 jaar ontworpen en ontwikkeld aan de Universiteit Gent. Het huidige doel is om de Gas Solid Vortex Reactor toepasbaar te maken voor de procesindustrie.

Nieuw PSYCHE artikel over gesloten keten recyclage van meerlagig en gekleurd PET kunststofafval

De enorme toename in de productie van post-consumer PET-kunststofafval en de snel toenemende toezeggingen van merkeigenaren wereldwijd om gerecycleerde inhoud op te nemen, hebben geleid tot een grote nood aan efficiënte recyclageprocessen zoals chemische depolymerisatie. Hoewel het recyclagepercentage van PET-flessen hoog is, liggen deze van PET-trays en -folies nog steeds aanzienlijk lager door het brede gamma aan kleuren en meerlagige structuren, alsook door een veel slechtere inzameling.

Nieuw PSYCHE artikel over de identificatie van efficiënte promotoren en selectiviteitstrends voor hoge temperatuur Fischer-Tropsch synthese over ondersteunde ijzerkatalysatoren

In dit werk werden er 29 elementen geëvalueerd als promotoren voor silica ondersteunde ijzerkatalysatoren voor hoge temperatuur Fischer-Tropsch synthese gebruik makende van een high-throughput experimentele opstelling. De geselecteerde promotoren omvatten alkalimetalen, transitiemetalen, edele metalen en lanthaniden. Verschillende algemene selectiviteitstrends werden waargenomen en bediscussieerd.

Nieuw PSYCHE-gerelateerd artikel over de mobiliteit en veelzijdigheid van de vloeibare bismutpromotor in de werkzame ijzerkatalysatoren voor de synthese van lichte olefinen uit syngas

Vloeibare metalen zijn een nieuw opkomende en snelgroeiende klasse van materialen en kunnen worden beschouwd als efficiënte promotors en actieve fasen bij heterogene katalysatoren voor duurzame processen. Vanwege de lage kosten, hoge selectiviteit en flexibiliteit zijn op ijzer gebaseerde katalysatoren de katalysatoren bij uitstek voor lichte olefinesynthese via Fischer-Tropsch-reactie.

PSYCHE presentatie op het “The Netherlands’ Catalysis and Chemistry Conference”

Alan Barrios (CNRS) heeft zijn werk over de Fischer-Tropsch synthese naar lichte olefinen voorgesteld op het “The Netherlands’ Catalysis and Chemistry Conference (NCCC) in Groningen (Nederland). Deze conferentie kent grote faam in Noord-Europa in het veld van katalyse. Lichte olefinen zijn belangrijke platformmoleculen in de chemische industrie die geproduceerd kunnen worden via Fischer-Tropsch synthese uit syngas in de aanwezigheid van een katalysator.

Nieuw PSYCHE artikel over solvent gebaseerde extractiemethoden voor additieven

Additieven worden frequent gebruikt in kunststoffen om hun functionaliteit te verbeteren. Ze zijn echter niet altijd wenselijk bij hergebruik en vormen een belangrijk knelpunt voor de chemische recyclage. Hoewel onderzoek naar extractietechnieken voor een efficiënte verwijdering van additieven toeneemt, is het nog steeds een vrij onbekend terrein vanwege de grote verscheidenheid aan additieven, kunststoffen en verwijderingstechnieken.

PSYCHE presentatie op de 2de “Chemical Research in Flanders” conferentie

Alan Barrios (CNRS) heeft zijn werk over de Fischer-Tropsch synthese naar lichte olefinen voorgesteld op de 2de “Chemical Research in Flanders” conferentie in Blankenberge. Lichte olefinen zijn belangrijke platformmoleculen in de chemische industrie die geproduceerd kunnen worden via Fischer-Tropsch synthese uit syngas in de aanwezigheid van een katalysator.

Kick-off meeting met de adviesraad

Op 25 september 2019 vond de PSYCHE kick-of meeting met de adviesraad plaats aan Universiteit Gent. De PSYCHE partners verwelkomen graag de volgende bedrijven in de adviesraad: AVGI, Comet Traitements, Dow, Engie, Ematco, Galloo, Indaver, Ostend Basic Chemicals, Recticel, Suez, Total Feluy, Unilin en Vanheede. De PSYCHE adviesraad zal iedere 6 maanden samenkomen en afgezien van de bedrijfspartners zullen ook de PSYCHE geassocieerde partners (Catalisti, Greenwin en Matikem) uitgenodigd worden.

PSYCHE presentatie op de 23ste “Annual Green Chemistry & Engineering Conference” (GC&E)

Sibel Ugduler (UGent) heeft haar werk over voorbehandeling met solventen voorgesteld op het 23ste ACS “Annual Green Chemistry & Engineering Conference” in Reston, Virginia (VS). Deze internationale conferentie kent wereldwijde faam in het veld van groene chemie en duurzaamheid. Op de conferentie heeft Sibel solventgebaseerde technieken voorgesteld voor de voorbehandeling van kunststofafval en de uitdagingen die gepaard gaan met de verwijdering van additieven uit kunststofafval.

PSYCHE-project zet kunststofafval om naar basischemicaliën

Het PSYCHE-project gaande over de omzetting van kunststofafval naar basischemicaliën via vergassing en daaropvolgende Fischer-Tropsch synthese heeft Europese financiering gekregen via het Interreg programma France-Wallonie-Vlaanderen (totaal budget van 2.6 miljoen euro). Het project, van start gegaan op 1 juli 2018, is een samenwerking tussen Universiteit Gent, Université Catholique de Louvain (UCL), Ecole National Supérieure de Chimie de Lille (ENSCL)-Centre Nationale de la Recherche (CNRS) en CERTECH. Universiteit Gent staat in voor de coördinatie van het project. Cofinanciering wordt voorzien door de provincie Oost-Vlaanderen, de provincie West-Vlaanderen, het Waals Gewest en de Direction Générale Opérationelle de l’Economie, de l’Emploi et de la Recherche (DGO 6, Waals Gewest).